Algemene voorwaarden  

 1. Volgende voorwaarden maken integraal deel uit van iedere overeenkomst met K.P.ENGINEERING BV. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van strijdige algemene voorwaarden voorkomend op documenten uitgaande van de medecontractant.
 2. Offertes zijn uitdrukkelijk vrijblijvend en worden gedaan zonder enige verbintenis in hoofde van K.P.ENGINEERING BV m.b.t. (niet limitatief): de kwaliteit van materialen, de eigenschappen en prestaties van machines, prijzen, leverings- en/of uitvoeringstermijnen. 
 3. De door K.P.ENGINEERING BV gehanteerde prijzen zijn steeds gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden zij het recht deze prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 4. Leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden K.P.ENGINEERING BV niet. Vertraging geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. 
 5. Leveringen, montage, onderhoud of herstellingen door K.P.ENGINEERING BV gebeuren op het adres van de medecontractant, behoudens andersluidend uitdrukkelijk akkoord.
 6. Alle goederen worden met het oog op levering, montage of herstelling vervoerd op kosten en risico van de medecontractant.
 7. De medecontractant erkent dat de door K.P.ENGINEERING BV gemaakte ontwerpen en plannen uitdrukkelijk auteursrechtelijk beschermd zijn en dit in ieder stadium van de overeenkomst, of het nu (onderdeel van) een offerte, voorontwerp of definitief plan betreft. Deze plannen en ontwerpen blijven eigendom K.P.ENGINEERING BV, ook na realisatie van het project en dit voor minstens 30 jaar. Onder het begrip plan wordt begrepen enig ontwerp op papier. Het begrip ontwerp wordt begrepen in de meest ruime zin van het woord, inclusief de afgewerkte machine. De medecontractant zal steeds waken over het intellectuele eigendomsrecht van  K.P.ENGINEERING BV. Bijvoorbeeld en niet-limitatief zal de medecontractant nalaten plannen of ontwerpen van de hand van K.P.ENGINEERING BV ter beschikking te stellen aan derden of op basis van deze plannen of ontwerpen machines bouwen of laten bouwen.
 8. Zichtbare gebreken moeten door K.P.ENGINEERING BV bij aangetekend schrijven worden gemeld en dit binnen de 7 dagen na levering, montage, onderhoud of herstelling. Het aangetekend schrijven dient een duidelijke en limitatieve opsomming te bevatten van de voorgehouden gebreken.
 9. De medecontractant erkent zijn eigen verzekeraar te zijn met uitdrukkelijk afstand van verhaal voor vorderingen ingevolge geleden schade en verliezen, voortvloeiend uit een bewezen en onbetwist verzekerde aansprakelijkheid in hoofde van door K.P.ENGINEERING BV  en dit voor schadevergoedingen en waarborgen die hoger zijn dan de verzekerde bedragen, opgenomen in de bedrijfsaansprakelijkheidspolis van door K.P.ENGINEERING BV (verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating en verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering, KBC, polisnr. 37665604) en idem voor waarborgen die daarin niet opgenomen zijn.
  • Bijgevolg verklaart de medecontractant zich uitdrukkelijk akkoord met een beperking van de aansprakelijkheid in hoofde van K.P.ENGINEERING BV tot hierna limitatief opgesomde schade en plafonds:
  • Voor wat betreft de aansprakelijkheid van K.P.ENGINEERING BV voor schade ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst :
  • Lichamelijke en stoffelijke schade vermengd per schadegeval tot 2 500 000,00 EUR waaronder begrepen:
  • Immateriele schade per schadegeval tot 500 000,00 EURO
  • Zaakschade en onstoffelijke schade per schadegeval veroorzaakt door brand, vuur tot 1500 000,00 EUR *
  • Zaakschade en onstoffelijke schade per schadegeval veroorzaakt door verontreiniging tot 250 000,00 EUR * 
  • Toevertrouwd goed  tot 50 000,00 EUR *
  • Deze bedragen zijn inbegrepen in de verzekerde bedragen lichamelijke en zaakschade per schadegeval. 
  • ONDERAANNEMERS: de onstoffelijke niet gevolgschade is uitgesloten. 
  • Wat betreft de aansprakelijkheid van K.P.ENGINEERING BV voor schade na levering: 
  • Lichamelijke en stoffelijke schade vermengd en per verzekeringsjaar tot 2 500 000,00 EUR waaronder begrepen: 
  • Onstoffelijke schade per schadegeval en verzekeringsjaar tot 500 000,00 EUR *
   • Deze bedragen zijn inbegrepen in de verzekerde bedragen lichamelijke en zaakschade per schadegeval.
  • De inhoud van de bedrijfsaansprakelijkheidspolis KBC, polisnr. 37665604 kan na telefonische afspraak worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van K.P.ENGINEERING BV .De medecontractant zal eveneens op eenvoudig verzoek een afschrift van deze polis worden bezorgd.
 10. Facturen van K.P.ENGINEERING BV zijn te betalen 30 dagen vanaf factuurdatum einde maand, tenzij anders uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 11. Eventueel protest van deze facturen kan enkel bij aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na factuurdatum met duidelijke vermelding van het factuurnummer en de motieven voor het protest. Bij gebreke hieraan zal de factuur worden beschouwd als definitief aanvaard door de medecontractant. 
 12.  Bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur, is de medecontractant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 15% op het gefactureerde bedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling zal op het factuurbedrag een verwijlrente verschuldigd zijn van 1% per maand.
 13. Geleverde goederen en materialen blijven eigendom van K.P.ENGINEERING BV zolang de voor levering, montage, onderhoud of herstelling gefactureerde sommen niet zijn voldaan. Het eigendomsrisico voor deze goederen en materialen gaat evenwel reeds over vanaf de levering.
 14. Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen 7 dagen na ingebrekestelling, houdt K.P.ENGINEERING BV zich het recht voor per aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven medecontractant. 
 15.  In geval de overeenkomst door toedoen van één van de partijen niet kan worden uitgevoerd is de andere partij gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van de verkoopprijs ; uitgezonderd de machines ontworpen op maat van de koper, waar de schadevergoeding gelijk is aan de verkoopprijs van deze machine, verminderd met 80% van de herverkoopwaarde van het product. 
 16. K.P.ENGINEERING BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die wij van de klant/leverancier ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. De rechtsgronden voor deze verwerking, zijn de uitvoering van de overeenkomst (contractuele verplichting en het vervullen van wettelijke verplichtingen.
  • Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant/leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van K.P.ENGINEERING BV en onze medewerkers zou ontvangen. De klant/leverancier bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen, het bezwaar en de overdraagbaarheid van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere. 
  • Voor meer informatie, zie onze Privacyverklaring op onze website.  
 17. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde bevoegd.